.

.


Postanowienia ogólne

§1

1. Sklep Internetowy firmy Pogoń Szczecin S.A., znajdujący się na stronie internetowej www.sklep.pogonszczecin.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym „Pogoń Szczecin S.A.” są produktami oryginalnymi, dobrej jakości i pochodzą z legalnego źródła. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Pogoń Szczecin S.A., ul. Karłowicza 28, 71–102 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 285971, kapitał zakładowy 24 589 000 zł (opłacony w całości), NIP 852-25-14-742.

2. Klient może kontaktować się ze sprzedającym – Pogoń Szczecin S.A., za pośrednictwem poczty, kierując korespondencję na adres: Sklep internetowy Pogoń Szczecin S.A. ul. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin, poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres e-mail: e-sklep@pogonszczecin.pl lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem +48 697 690 492.

3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym podane są w Złotych Polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny widniejące na stronach internetowych Sklepu Internetowego Pogoń Szczecin S.A., jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie Sklepu Internetowego Pogoń Szczecin S.A. Przedmiotowa cena i opis towaru, charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

4. Pogoń Szczecin S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Podany przez użytkownika adres e-mail i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 

6. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Pogoń Szczecin S.A. na stronie Sklepu Internetowego.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Zakupione towary Pogoń Szczecin S.A. zobowiązuje się dostarczyć pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

9. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Pogoń Szczecin S.A., opłata za dostawę może być przerzucona na Pogoń Szczecin S.A.

 

Sposoby dostarczenia towaru, sposób płatności

§2

 

1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.

2. W przypadku wybrania sposobu dostawy odbiór w sklepie, zamówienie zostanie dostarczone do Fanshopu Pogoń Szczecin na ul. Mieczysława Karłowicza 28 (Wejście od Twardowskiego) w terminie  około 3-4 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu pełnej zapłaty. Koszt dostawy do Fanshopu pokrywa Pogoń Szczecin S.A. 

3. W przypadku wybrania sposobu dostawy kurierem, zamówienie zostanie wysłane firmą kurierską Poczta Polska lub InPost na podany w zamówieniu adres dostawy znajdujący się na terenie Polski w terminie około 3-5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu pełnej zapłaty. Koszt dostawy określony w zamówieniu pokrywa nabywca.

4. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:

a) odbiór w Fanshopie Pogoń Szczecin ul. Mieczysława Karłowicza 28 - bezpłatnie

b) Poczta Polska kurier  - przesyłka kurierska na terenie Polski – 14 zł brutto

c) Poczta Polska kurier  - przesyłka kurierska na terenie Polski zakupy powyżej 299zł - bezpłatnie

d) InPost kurier - przesyłka kurierska na terenie Polski – 14 zł brutto

e) InPost kurier - przesyłka kurierska na terenie Polski zakupy powyżej 299zł - bezpłatnie

f) Poczta Polska - przesyłka kurierska na terenie Unii Europejskiej i Turcji (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) - do 2 kg - 57zł

g) Poczta Polska kurier - przesyłka kurierska na terenie Unii Europejskiej i Turcji (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) zakupy powyżej 500zł - bezpłatnie

5. Czas realizacji koszulek personalizowanych może wynosić do 7dni roboczych i uzależniony jest od liczby innych zamówień oraz od obłożenia punktu personalizacji.

6. W przypadku dostawy do krajów nienależących do Unii Europejskiej w tym Wielkiej Brytanii oraz cięższych niż dozwolone - wycena indywidualna, w tym wypadku prosimy o kontakt mailowy na adres:

e-sklep@pogonszczecin.pl.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, Pogoń Szczecin S.A. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

9. Sklep Internetowy Pogoń Szczecin SA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz o powodach odrzucenia zamówienia.

10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednakże każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane od następnego dnia roboczego.

11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do Sklepu.

12. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupiony towar produkt fakturę VAT (konieczna jest deklaracja o chęci otrzymania faktury podczas składania zamówienia), która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. W pozostałych przypadkach Sklep wystawia paragon.

13. Jeżeli sprzedawca nie będzie mógł wykonać dostawy towaru zamówionego przez Państwa, zaproponujemy zwrot wpłaconej kwoty lub dostarczenie towaru o podobnych parametrach.

14. Wszystkie produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Pogoń Szczecin SA są oryginalne.

15. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

Reklamacje

§3

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a) wad fabrycznych,

b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres:

Pogoń Szczecin S.A.

Sklep Internetowy

ul. Łukasińskiego 110

71-215 Szczecin

lub dostarczyć go osobiście do sklepu stacjonarnego na ul. Mieczysława Karłowicza 28. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową lub rachunek (paragon) wraz z pismem reklamacyjnym w którym będą wymienione i opisane wady towaru.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy

§4

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Kupujący może skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, na adres poczty: e-sklep@pogonszczecin.pl.

3. Zwracane w związku z odstąpieniem od umowy produkty należy odesłać lub przekazać na adres: Sklep Internetowy Pogoń Szczecin S.A., ul. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle produkty przed upływem terminu 14 dni.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów w związku z odstąpieniem od umowy.

6. Odstąpienie od umowy możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony bądź zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.

7. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10) zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dane osobowe

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Pogoń Szczecin S.A.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

4.1. pisemnie na adres: Pogoń Szczecin S.A. Sklep Internetowy, ul. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin;

4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@pogonszczecin.pl

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

Postanowienia końcowe

§6

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2021 roku i dotyczy umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

3. Pogoń Szczecin S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego Pogoń Szczecin S.A. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego Pogoń Szczecin S.A. zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym Pogoń Szczecin S.A. konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.